info@cliqi.nl | 058 – 203 71 03

SWOT analyse

Een SWOT analyse (bedrijfsanalyse), ook wel sterkte en zwakteanalyse genoemd, laat in één oogopslag zien waar kansen liggen voor je bedrijf en wat extra aandacht vraagt. Aan de hand van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw organisatie maak je een tabel met alle uitkomsten van deze vragen. Door de samenkomst van deze vier variabelen worden de kansen en bedreigingen in jouw markt zichtbaar. Door een SWOT-analyse uit te voeren kun je een marketingstrategie bepalen en uitvoeren om zodoende de beste bedrijfsresultaten te behalen.

Vraag onze gratis QuickScan aan

Home » SWOT analyse
SWOT analyse

Wat is een SWOT analyse?

Een SWOT analyse is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het vormen van een strategische planning en een strategisch beheer voor jouw organisatie. Het kan effectief worden gebruikt om een ​​organisatiestrategie en concurrentiestrategie op te bouwen. De organisatie is continu interactief met de omgeving welke bestaat ​​uit verschillende subsystemen. In deze zin bestaat jouw organisatie in twee omgevingen: de ene is op zichzelf (interne) en de andere is erbuiten (externe). Het is noodzakelijk om deze omgevingen te analyseren voor het vormen van strategische managementpraktijken. Dit proces van het onderzoeken van jouw organisatie en de omgeving wordt SWOT analyse genoemd.

SWOT analyse voorbeeld

Visie van een bedrijf

Een visie heeft betrekking op de lange termijn, je zou het de toekomstdroom van de organisatie of de persoon kunnen noemen. Het beschrijft soms zelfs hoe organisaties de wereld graag zouden willen zien. Denk aan de uitdrukking: “een wereld zonder armoede”. Het streven is naar buiten gericht. De visie drukt uit wat we voor de wereld om ons heen, klanten en/of mensen om wie we geven willen betekenen.

 • De vraag die dus centraal staat is: “Wat willen we bereiken voor anderen?”.

Vormen van een missie

Een belangrijk verschil is dat de missie gericht is op waar de organisatie voor staat; de identiteit en waarden. Het is als het ware de tastbare vertaling. Een missie drukt fundamentele doelstellingen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om de de “toekomstdroom” te kunnen bereiken. De visie daarentegen gaat meer om de toekomst van de organisatie, waar de organisatie voor gaat. Je mag het gerust een toekomstdroom of diepe wens noemen.

Doelstellingen vormen

Bedrijfsdoelstellingen zijn concrete doelstellingen die jouw organisatie nastreeft. Zakelijke doelen en bedrijfsdoelen zijn doelstellingen die jouw helpen om het gewenste resultaat van jouw onderneming te behalen. Bedrijfsmatige doelen helpen je om te bepalen wat je het komend jaar (of de komende jaren) wilt bereiken.

De volgende fase is het opzetten van de externe en interne analyse, ook wel SWOT analyse genoemd

Door een externe analyse uit te voeren, identificeert jouw organisatie de kritieke bedreigingen en kansen in de concurrerende omgeving. Het onderzoekt ook hoe jouw concurrentie in deze omgeving waarschijnlijk zal evolueren en welke implicaties die evolutie heeft voor de bedreigingen en kansen waarmee jouw organisatie wordt geconfronteerd. De externe analyse richt zich op de bedreigingen en kansen voor het milieu waarmee jouw organisatie geconfronteerd zal worden. De interne analyse helpt jouw organisatie om de organisatorische sterke en zwakke punten te identificeren. Het helpt jouw organisatie te begrijpen welke van zijn of haar middelen en capaciteiten waarschijnlijk bronnen van concurrentievoordeel zijn en welke minder waarschijnlijk bronnen van dergelijke voordelen zijn. Op basis van de SWOT analyse kan jouw organisatie de juiste strategie vormen.

De strategische keuze is afhankelijk van jouw visie, missie, doelstellingen en de SWOT analyse van jouw organisatie. In het kort gezegd gaat het over hoe je het concurrentievoordeel gaat behalen. De volgende stap is de implementatie van deze strategie. Het kiezen van een strategie betekent niets als deze strategie niet wordt geïmplementeerd. De implementatie vindt plaats wanneer jouw organisatie organisatorisch beleid en praktijken toepast die consistent zijn met deze strategie. Deze laatste stap van dit proces is het verkrijgen van jouw concurrentievoordeel.


SWOT ANALYSE UITVOEREN MET CLIQI?

Samen met online marketingbureau CliQi alle touchpoints inzichtelijk maken en optimaliseren.

Jouw webshop onderscheiden van de concurrentie en een onvergetelijke klantervaring aanbieden.

Hoe maakt je een SWOT analyse?

De SWOT analyse is een proces dat vier gebieden omvat in twee dimensies. Het heeft vier componenten: ‘Sterke punten’, ‘zwakke punten’, ‘kansen’ en ‘bedreigingen’. Sterke en zwakke punten zijn interne factoren en attributen van de organisatie, kansen en bedreigingen zijn externe factoren en attributen van de omgeving. De SWOT analyse wordt doorgaans opgesteld in een kader met vier kwadranten dat een samenvatting mogelijk maakt die is georganiseerd volgens de vier hoofdpunten. In de SWOT analyse worden de sterke en zwakke aspecten van jouw organisatie geïdentificeerd door de elementen in de omgeving te onderzoeken, terwijl kansen en bedreigingen voor het milieu worden bepaald door de elementen buiten de omgeving van de organisatie te onderzoeken. In die zin is de SWOT analyse een hulpmiddel voor strategische planning dat wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een organisatie te evalueren. Het biedt informatie die nuttig is om de middelen en capaciteiten van jouw organisatie af te stemmen op de concurrerende omgeving waarin het opereert. Sterke punten en kansen zijn nuttig om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Ze zijn gunstig voor jouw organisatie. Zwakke punten en bedreigingen zijn schadelijk voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Deze zijn ongunstig voor jouw onderneming. Daarom is elke succesvolle selectie van strategieën een analyse van de interne sterke en zwakke punten van jouw organisatie die worden veroorzaakt door de interne omgeving en de kansen en bedreigingen die worden gevormd door de externe omgeving.

Zoals je ziet zijn er diverse marketingmodellen waarmee je de interne analyse kan maken. In deze afbeelding zie je een totaaloverzicht van de modellen. Deze kan je gebruiken voor input van de SWOT-analyse. Hiermee komen namelijk sterktes en zwaktes naar boven.

Wat is een sterkte (strenght) in de SWOT analyse?

Uw sterkte of kracht is het kenmerk dat aan iets waarde toevoegt en het specialer maakt dan andere. Kracht betekent dat iets voordeliger is in vergelijking met iets anders. In die zin verwijst kracht naar een positieve, gunstige en creatieve eigenschap. De kracht op uw organisatieniveau omvat eigenschappen en capaciteiten waarmee uw organisatie een voordeel verkrijgt ten opzichte van andere organisaties en concurrerende organisaties die aan het licht komen als resultaat van de analyse van de interne omgeving. Met andere woorden, de organisatiekracht definieert de kenmerken en situaties waarin uw organisatie effectiever en efficiënter is in vergelijking met de concurrenten. Uw kracht is iets waar uw organisatie goed in is of een kenmerk dat uw organisatie heeft waardoor het een belangrijk vermogen krijgt. Het is een onderscheidende competentie die uw organisatie een comparatief voordeel geeft op de markt. Er kunnen sterke punten zijn met betrekking tot financiële middelen, imago, marktleiderschap, relaties tussen kopers en leveranciers en andere factoren. De sterke punten van uw organisatie bestaat ​​uit de organisatorische competenties die een actieve rol spelen bij het bereiken van uw organisatiedoelen. Sterk zijn en sterke punten hebben is het meest belangrijke voor uw organisatie. Anders kunnen de kansen die door de buitenomgeving worden gecreëerd niet worden benut. Bovendien moet uw organisatie reageren op de bedreigingen van de buitenomgeving door gebruik te maken van deze sterke punten. Al deze kwesties onderstrepen het belang van de sterke punten van uw organisatie.

Wat is een zwakte (weaknesses) in de SWOT analyse?

Een zwakte verwijst naar het niet hebben van de vorm en competentie die nodig is voor iets. In dit opzicht is zwakte een kenmerk dat negatief en ongunstig is. Zwakte op organisatieniveau verwijst naar de situaties waarin het huidige bestaan ​​en de bekwaamheidscapaciteiten van een organisatie zwakker zijn in vergelijking met andere organisaties en concurrerende organisaties. Met andere woorden, organisatie zwakte betekent de aspecten of activiteiten waarin jouw organisatie minder effectief en efficiënt in zijn in vergelijking met de concurrenten. Deze aspecten hebben een negatieve invloed op de prestaties van jouw bedrijf en verzwakken de organisatie door druk van concurrenten. Bijgevolg is dat jouw organisatie niet in staat is om te reageren op een mogelijk probleem of een kans, en kan zich hierdoor niet aanpassen aan deze veranderingen. Een zwakte is een beperking of een tekort aan middelen, vaardigheden en capaciteiten die de effectieve prestaties van jouw onderneming ernstig belemmeren. Faciliteiten, financiële middelen, managementcapaciteiten, marketingvaardigheden en merkimago kunnen bronnen van zwakheden zijn. Voor jouw bedrijf is het net zo belangrijk om de zwakke punten te kennen als de sterke punten. De reden is dat geen enkele strategie op zwakke punten kan worden gebouwd. De zwakke punten van jouw bedrijf die jouw organisatie tot inefficiëntie en ondoelmatigheid dwingen, moeten bekend en verbeterd worden. Het is verplicht om de bestaande problemen op te lossen die moeilijkheden en beperkingen zouden veroorzaken voor jouw lange termijn plannen en strategieën, en om potentiële problemen voor te blijven.

Wat is een zwakte in de SWOT analyse?

Wat zijn kansen in de SWOT analyse?

Een kans betekent een situatie of toestand die geschikt is voor een activiteit. Een kans is een voordeel en de drijvende kracht achter het plaatsvinden van een activiteit. Om deze reden heeft het een positieve en gunstige eigenschap. Voor jouw bedrijfsmanagement is een kans een mogelijkheid om jouw doelen te bereiken. Kansen zijn kansen die positieve resultaten kunnen opleveren voor jouw organisatie, bepaald als resultaat van de analyse van de omgeving. In feite zijn kansen omstandigheden in de externe omgeving die jouw onderneming in staat stellen te profiteren van de sterke punten van jouw organisatie en jouw organisatorische zwakheden te overwinnen of bedreigingen vanuit het milieu te neutraliseren.

Wat zijn bedreigingen in de SWOT analyse?

Een bedreiging is een situatie of toestand die de realisatie van jouw activiteit in gevaar brengt. Het verwijst naar een ongunstige situatie. Om deze reden heeft het een negatief kenmerk dat moet worden vermeden. Voor organisatiemanagement is een dreiging het element dat het moeilijk of onmogelijk maakt om jouw organisatiedoelen te bereiken. Bedreigingen zijn de situaties die naar voren komen als gevolg van de veranderingen in de verre of directe omgeving die de organisatie zouden verhinderen het bestaan ​​te behouden of de superioriteit in de concurrentie te verliezen, en die niet gunstig zijn voor jouw onderneming. Ze kunnen het succes van jouw onderneming in de weg staan ​​en onherstelbare schade veroorzaken. Alle omgevingsfactoren die de efficiëntie en effectiviteit van jouw organisatie kunnen belemmeren zijn bedreigingen. De nieuwe wereldorde die als gevolg van globalisering is ontstaan, brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Dit systeem dat zowel kansen als bedreigingen vergroot, zorgt ervoor dat je voorzichtig moet zijn en strategischer moet handelen op de ontwikkelingen binnen en buiten de omgeving.


CUSTOMER JOURNEY OPTIMALISATIE

Samen met online marketingbureau CliQi alle touchpoints inzichtelijk maken en optimaliseren.

Jouw webshop onderscheiden van de concurrentie en een onvergetelijke klantervaring aanbieden.

Waarom gebruik maken van een SWOT analyse?

Plannen of beslissingen nemen is een concept dat cruciaal is voor managers en medewerkers van welke organisatie dan ook. De SWOT analyse is een zeer populaire methode die door organisaties wordt gebruikt voor het vormen van een heldere bedrijfsanalyse. Het is een beproefd instrument voor strategische analyses. Het is mogelijk om veel kenmerken te noemen die de voorkeur en bruikbaarheid van SWOT analyse beïnvloeden. Deze kenmerken die ook als voordelen kunnen worden beoordeeld, kunnen als volgt worden opgesomd:

 • Een SWOT analyse is een interactieve analysetechniek die macro-evaluaties mogelijk maakt. Als analysetool biedt SWOT de mogelijkheid om te focussen op positieve en negatieve aspecten van de interne en externe omgeving van jouw organisatie.
 • Een SWOT analyse kan jouw organisatie helpen kansen te ontdekken om hiervan te profiteren. Door zwakke punten te begrijpen, kunnen bedreigingen worden beheerd en geëlimineerd. Om jouw onderneming en de concurrenten te onderzoeken door middel van een SWOT analyse kunnen strategieën worden geformuleerd die jouw bedrijf gaat helpen zich te onderscheiden van de concurrentie.
 • De SWOT analyse vormt een denkmodel voor organisatiemanagement als benadering en analysetechniek. Het laat zien op welke punten de beslissingen zijn gebaseerd. Met andere woorden, SWOT analyse bereidt de onderbouw voor op strategische beslissingen.
 • Een SWOT analyse past bij andere theorieën en strategische besluitvorming instrumenten. SWOT omvat bijvoorbeeld een aantal verschillende vormen van analyse, zoals het vijf krachtenmodel van Porter, de Delphi studie, de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton etc.
 • Een SWOT analyse bevordert de groepsdiscussie over strategische kwesties en strategie ontwikkelingen binnen jouw onderneming. Door gebruik te maken van creatieve participatieve technieken zoals brainstorming, groepsbijeenkomsten etc.
Wat is een SWOT analyse

Persoonlijke SWOT analyse

Met een persoonlijke SWOT analyse breng je de sterktes, zwaktes, kansen en valkuilen in kaart voor jouw persoonlijke situatie. Je kijkt waar liggen de kansen in jouw persoonlijke situatie en hoe pak je deze met beide handen aan?

Een persoonlijke SWOT analyse wordt ook veel gebruikt door marketingbedrijven. Zo kom je erachter wat een product bijzonder maakt en op welke manieren het vervolgens op de markt moet worden gebracht.

Voorbeeld van een persoonlijke SWOT analyse

Je bent 31 jaar en wilt ontdekken welk beroep beter bij je competenties past.

Sterkte:

 • Universitaire achtergrond
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Flexibel in conflictbeheersing

Zwakte:

 • Niet zo creatief
 • Geen brede ervaring
 • Nauwelijks technische vaardigheden

Kansen:

 • Leergierig, opleidingsmogelijkheden en cursusmogelijkheden

Bedreigingen:

 • Nieuw op de arbeidsmarkt
 • Goedkope arbeidskrachten met minder papieren
Hoe maak je een SWOT analyse

Conclusie over de SWOT analyse

De SWOT analyse is meer dan een oefening die eenmalig op papier zet met alle collega’s. Het waardevolle deel van een SWOT analyse is om te bepalen wat de huidige situatie is van de organisatie en na te denken over welke acties nodig zijn om winstgevender te zijn in de toekomst. Samenvattend is het uitgangspunt van een SWOT analyse dat jouw organisatie de interne activiteiten moet afstemmen op externe realiteiten om succesvol te zijn. De SWOT analyse biedt je een raamwerk voor het analyseren van deze sterke en zwakke punten (intern) en kansen en bedreigingen (extern). De SWOT analyse helpt om het bedrijf te focussen op het minimaliseren van zwakke punten en het optimaal benutten van de beschikbare kansen. Daarom is het van essentieel belang om rekening te houden met externe en interne factoren, waardoor je een beter inzicht krijgt in de gewenste toekomst van jouw onderneming. Een SWOT analyse brengt jouw huidige situatie in kaart en maakt het mogelijk om toekomstige actieplannen voor jouw organisatie te ontwikkelen. Als je de techniek op de juiste manier gebruikt, kan het een goede basis vormen voor het formuleren van jouw (online) marketingstrategie.

Veelgestelde vragen over de SWOT analyse

Wat is een SWOT analyse in het kort?

Een SWOT analyse is een bedrijfsanalyse waarmee de sterktes en zwaktes in combinatie met de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd. De SWOT analyse vormgeeft de kern en basis van jouw onderneming. De uitkomsten van een SWOT analyse kunnen gebruikt worden voor productontwikkeling, marketingdoeleinden en teambuilding.

Hoe maak je een SWOT analyse?

Je kan de SWOT analyse maken door de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in een kwadrant samen te voegen. De uitkomsten uit de SWOT-analyse dienen uiteindelijk te worden ingevuld in de confrontatiematrix. Deze matrix dient als kern bij het samenstellen van de juiste (marketing)strategieën voor jouw onderneming.

Waarom gebruikmaken van een SWOT analyse?

De SWOT analyse is een zeer populaire methode die door organisaties wordt gebruikt voor het vormen van een heldere bedrijfsanalyse. De SWOT analyse wordt ook veelal gebruikt om bedrijfsvoordelen helder te formuleren of bedreigingen en zwaktes in kaart te brengen.

SWOT analyse maken

Kijk rustig rond in onze online kennisbank, schrijf je in voor één van de beschikbare trainingen, of neem contact op met één van onze online marketeers over jouw online vraagstukken.